Matsukaze Dai No Kata


Notes: Kitaido bo kata. The original Matsukaze no kon kata was created by Master Gichin Funakoshi's third son, Yoshitaka Funakoshi in the 1930s and 1940s. This kata goes beyond the original Matsukaze no kon bo kata.


Performer: Unknown Kitaidoka.


Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player